Regulamin sklepu internetowego.

 

Internetowy sklep umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na przejazd busem na Sunrise Festival 2019 organizowany przez K&K M.Kalinowska P.Kacprzak Sp.J. 

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu sunrisebus.pl do wyczerpania zapasów. 

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator. 

 

Definicje.

 

1. Organizator/Sprzedawca – K&K M.Kalinowska P.Kacprzak Sp.J. z siedzibą Czernin 5, 78-113 Czernin.
   tel.: +48 790458503, e-mail: busnafestival@gmail.com
   Firma zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000506234, i posiada nadane numery ewidencyjne : REGON: 321509318, NIP: 6711815231
2. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
3. Sklep – Sklep z biletami na przejazd busem na Sunrise Festival.
4. Klient – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie.
5. Bilet - jednorazowy przejazd busem na Sunrise Festival i z powrotem w określonym dniu, o określonej godzinie. Bilet ma formę papierową.
6. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat i legitymuje się dokumentem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
7. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, dane dostawy, sposób płatności, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako Zamówienie Nowe, Zamówienie opłacone, Zamowienie w realizacji, Zamówienie wysłane, Zamówienie zamknięte, Zamówienie odrzucone. Dla usunięcia wątpliwości, Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
9. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. .
3. Klient wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem lub pocztą elektroniczną dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Sklepie oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu , godziny odjazdu bez prawa Klienta lub Klienta do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tego tytułu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu. 

7. Sprzedawca jest płatnikiem Vat i do każdego zamówienia wystawia paragon lub fakturę.

 

II. Zamówienie.

 

1. Sprzedawcą Biletów w Sklepie jest Organizator.

2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Klienta.
4. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU lub rachunku własnym należącym do Organizatora.

5. Klient dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy trasy i godziny przewozu.

6. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym własnym lub rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora. 

7. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

8. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania. 

 

 

III. Cena biletów.

 

1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator. 
2. Ceny Biletów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

IV. Formy płatności.


1. Dostępnymi formami płatności jest płatność na konto Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej w panelu Klienta oraz w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Klienta złożenia Zamówienia.

2. Przelew na konto bankowe możliwy jest w PLN lub € .  

3. Jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni roboczych Organizator ma prawo do jego anulowania. 

 

V. Dostawa biletów.

 

1. Dostępnymi formami dostawy jest dostawa na podany adres email.

2. Klient zobowiązany jest wskazać adres email do wysyłki Zamówienia oraz imię i nazwisko odbiorcy biletu, numer telefonu kontaktowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, błędy czy niedokładności adresu wskazanego przez Klienta, które uniemożliwiają skuteczne doręczenie Zamówienia. 

3. Termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin.  

4. W przypadku niedoręczenia Zamówienia Klient ma prawo skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy. Organizator będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności sprawy i poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania wyjaśniającego.

5. Bilet jest wydawany imiennie dla jednego konkretnego Klienta.  

6. Organizator zastrzega, iż umożliwia jednorazową zmianę danych na Bilecie pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę danych. Zmiana danych jest możliwa wyłącznie do 10.07.2019 r.  

 

VI. Zwroty 

 

1. Klient ma prawo zwrotu zakupionego Biletu/Biletów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia i opłacenia Zamówienia, bez podania przyczyny zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta(t.j. z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 134 z późn. zm.), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy. 
2. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić Formularz odstąpienia od umowy, któryznajduje się na stronie internetowej sunrisebus.pl i przesłać na adres emaila: busnafestival@gmail.com 
3. Sprzedawca zwróci środki finansowe w terminie do 14 dni od dnia dokonania zwrotu przez Klienta. 
4. Środki finansowe zwracane są wg sposobu płatności wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
5. Organizator zastrzega, iż nie będą przyjmowane zwroty dokonane po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

 
VII. Postanowienia dodatkowe.

 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin lub miejsca odjazdu busów bez prawa Klienta do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnego lub nieprawdziwego adresu email lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika. 
3. Wstęp do busa przysługuje wyłącznie Klientowi. Klient zobowiązany jest, przed wejściem do busa wylegitymować się dokumentem tożsamości celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia. 
4. Bilet jest biletem jednorazowego użytku w danym dniu i w danej godzinie. Klient nie będzie miał prawa wejścia do busa o innej godzinie i w innym dniu.
5. Wykorzystując Bilet Klient akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin.
 

 

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientów, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

4. Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Organizatora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe Klient może żądać od Organizatora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2)

5. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta: nazwisko i imię, adres email do wysyłki produktów, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy, adres oraz NIP.

6. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Organizatorem i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.

7. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest Klient może zrezygnować z usługi newslettera.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://sunrisebus.pl/polityka-prywatnosci.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 5 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej http://sunrisebus.pl/regulamin W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

5. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora. 

8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

 

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

K&K M.Kalinowska P.Kacprzak Sp.J Czernin 5 , 78-113 Czernin

NIP: 671-181-52-31

telefon

telefon:

+48 790458503

mail

e-mail:

busnafestival@gmail.com